Informace zák. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  • 1. Název

                            Obec Chýstovice

  • Důvod a způsob založení

                            Obec Chýstovice vznikla ze zákona.

                             Číslo účtu: 11224-261/0100

  • IČO:

                             00583456

  • Registr oznámení

                             Pokyny pro žadatele o přístup do registru oznámení

                             Včetně formuláře žádosti ke stažení

 

 

                             Nahlížení do registru

                             Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru. 

Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu . Pro žádost o nahlédnutí do registru  je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy  jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.

Žádost o nahlédnutí do registru lze  podat:

                                                        - osobně u evidenčního orgánu

                                                        - prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

                                                        - elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu

 

                                Poučení

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Přestupku se dopustí ten kdo používá  nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,  Za uvedený přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

                                Žadost_o_nahlednuti_registr oznámení.rtf (20378)

  • Příjem žádostí a dalších podání