Rozpočet obce 2013

ROZPOČET NA ROK 2 0 1 3

 

I. Rozpočtové příjmy

 

Paragraf Položka

 

0000 Daňové příjmy

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. 80 000,-

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. čin. 5 000,-

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů. 8 000,-

1121 Daň z příjmu práv. osob 90 000,-

1211 Daň z přidané hodnoty 180 000,-

1341 Poplatek ze psů 400,-

1361 Správní poplatky 0,-

1511 Daň z nemovitostí 150 000,-

4112 Dotace na výkon státní správy 54 400,-

4122 Dotace krajů 0,-

0000 +++ 567 800,-

 

1012 Podnikání, pronájem

2131 Příjmy z pronájmů pozemků 26 300,-

1012 +++ 26 300,-

 

1032 Podpora produkčních činností—Les

2112 Příjmy z prodeje zboží 0,-

1032 +++ 0,-

 

2310 Pitná voda

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 400,-

2310 +++ 3 400,-

 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n.

2132 Pronájem nebyt. prostor-Telekom 4 800,-

3639 +++ 4 800,-

 

3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,-

3722 +++ 3 000,-

 

 

6310 Příjmy a výdaje z  finanč. Operací

2141 Příjmy z úroků 11 000,-

6310 +++ 11 000,-

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celkem příjmy 616 300,-

 

 

 

II. Rozpočtové výdaje.

 

Paragraf Položka

 

1032 Podpora produkčních činností – les

5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,-

5139 Nákup materiálu 15 000,-

5156 Pohonné hmoty a maziva 0,-

5169 Nákup ostatních služeb 0,-

5173 Cestovné 0,-

5175 Pohoštění 0,-

1032 +++ 25 000,-

 

2212 Silnice

5169 Nákup ostatních služeb 10 000,-

5139 Nákup materiálu 0,-

5171 Oprava cest 0,-

2212 +++ 10 000,-

 

2219 Provoz veřejné silniční dopravy

5171 Výdaje na opravy a udržování 0,-

2221 +++ 0,-

 

2310 Pitná voda

5139 Nákup materiálu 2 000,- 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,-

5171 Výdaje na opravy a údržování 0,-

2310 +++ 12 000,-

 

 

2321 Kanalizace

5171 Výdaje na opravy a udržování 0,-

2321 +++ 0,-

 

3113 Základní školy

5321 Neinvestiční transfery obcím 0,-

5339 Neinv. přísp. Ostatním PO 0,-

3113 +++ 0,-

 

3319 Ostatní záležitosti kultury

5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,-

5139 Nákup materiálu 2 000,-

3319 +++ 4 000,-

 

3399 Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků

5194 Věcné dary 10 000,-

5222 Dar občan. sdružení „ LADA“ 5 000,-

3399 +++ 15 000,-

 

 

3631 Veřejné osvětlení

5021 Ostatní osobní výdaje 1 500,-

5154 Elektrická energie 20 000,-

5171 Výdaje na opravy a udržování 2 000,-

3631 +++ 23 500,-

 

3636 Uzemní rozvoj

5329 Transfer mikroregionu 700,-

3636 +++ 700,-

 

 

3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů

5139 Nákup materiálu j. n. 0,-

5169 Nákup ostatních služeb 30 000,-

3722 +++ 30 000,

 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,-

5339 Nákup materiálu j. n. 8 000,-

5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,-

5169 Nákup ostatních služeb 10 000,-

3745 +++ 38 000,-

 

5512 Požární ochrana, dobr. část

5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,-

5156 Pohonné hmoty a mazadla 2 500,- 5222 Transfer občanským sdružením 2 000,-

5512 +++ 14 500,-

 

6112 Zastupitelstva obcí

5023 Odměny členů zastupitelstva obcí 86 500,-

5032 Zdravotní pojištění 5 000,-

5169 Nákup ostat. služeb (internet) 2 800,-

5173 Cestovné ( tuzemské i zahraniční) 2 000,-

5175 Výdaje na pohoštění 2 000,-

6112 +++ 98 300,-

 

6171 Činnost místní správy

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 72 000,-

5031 Sociální pojištění 18 000,-

5032 Zdravotní pojištění 9 500,-

5136 Výdaje na knihy a učebnice 2 000,-

5139 Nákup materiálu j. n. 2 500,-

5161 Služby pošt 1 000,-

5162 Služby telekom. a. radiokom. 1 000,-

5167 Školení a vzdělávání 2 000,- 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,-

5171 Výdaje na opravy a udržování 500 000,- 5173 Cestovné ( tuzem. i zahran. ) 1 000,-

6171 +++ 629 000,-

 

 

6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací

5163 Služby peněžních ústavů 4 000,-

6310 +++ 4 000,-

 

 

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

5163 Služby peněžních ústavů 6 200,- 6320 +++ 6 200,-

 

 

6402 Finanční vypořádání minulých let

5364 Vratky transferů minulých let 500,-

5366 240

6402 +++ 740,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celkem výdaje 909 760,-

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 10.3.2013